O NÁS GENESIS NADĚJE PREVENCE SPOLUPRÁCE STANOVY VÝROČNÍ ZPRÁVA JSME Z CHEBU OZVĚTE SE ÚVODNÍ STRANA
Výroční zpráva za rok 1999

Výroční zpráva za rok 2000

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003


VZNIK SDRUŽENÍ

Občanské sdružení MOSTY vzniklo v Chebu na podzim roku 1997 jako nevládní nezisková organizace. Registrace stanov sdružení byla provedene Ministerstvem vnitra dne 8. 12. 1997. Činnost sdružení je zaměřena na prevenci a řešení některých sociálních problému v chebském regionu. Ve své činnosti vychází z křesťnaských etických principů.

POSLÁNÍ A CÍLE SDRUŽENÍ

Cílem sdružení je provozovat veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb zaměřenou na ochranu dětí a mládeže před negativními společenskými jevy a na jejich řešení, dále na podporu matek s dětmi a na pomoc starým a osamělým lidem. Dlouhodobým cílem sdružení je vytvoření kontaktního a poradenského centra pro děti a mládež v krizových životních situacích. Jeho činnost bude navazovat na primární prevenci, která v současné době probíhá na školách, a bude dětem a mládeži poskytovat informační, poradenské
a terapeutické služby.

OBLASTI PÚSOBENÍ

- přednášková a vzdělávací činnost zaměřená na primární prevenci negativních společenských jevů u dětí a mládeže (Sex, AIDS, vztahy, drogy ..)

- Klub mladých GENESIS pro děti staršího školního věku

- vytváření zázemí ženám na mateřské dovolené prostřednictvím KLubu maminek

- pomoc osamělým a handicapovaným starým lidem


JEDNOTLIVÉ PROJEKTY SDRUŽENÍ

Primární prevence rizikového chování


        V roce 1999 jsme pokračovali v přednáškové činnosti, především na základních školách v CHEBU. Náš hlavní důraz zůstává stejný. V prevenci závislostí vidíme jako žádoucí zprostředkovat dětem pravdivé informace o drogách. Zjišťujeme však, že to zdaleka nestačí. Stále se totiž setkáváme s paradoxním jevem - většina z nich si uvědomuje rizika užívání drog (především závislost), ale toto vědomí se příliš neodráží v jejich reálném chování. V průzkumu provedeném chebským občanským sdružení PREV - CENTRUM bylo zjištěno, že každý čtvrtý chlapec a každá čvrtá dívka v 9. třídě již měli zkušenost s nealkoholovou drogou. Naším cílem při provádění prevence tedy je posilování jejich schopnosti odolat drogové nabídce i přes tlak vrstevníků a situace. Chceme posílit jejich vědomí vlastní hodnoty.
        O totéž se snažíme při prevenci pohlavně přenosných chorob, včetně HIV. Většina dětí žije v přesvědčení, že se jich vir HIV příliš netýká. Lásku zaměňují za sex a trvalé partnerské vztahy pro ně nejsou atraktivní (alespoň navenek). V roce 2000 proběhne dotazníkový průzkum postojů k sexuálním aktivitám žáků 8. a 9. tříd v okrese CHEB. Věřím, že získané závěry a informace poslouží k cílenější prevenci.
        Proběhlo celkem 40 přednášek a besed, kterých se zůčastnilo přibližně 600 studentů celého okresu.
Chystané rozšíření činnosti do sokolovského okresu se, z důvodu těhotenství lektorky, neuskutečnilo. Lektor primární prevence v Chebu začal v tomto roce se studiem v Celoživotním kurzu vzdělávání, pořádaném Filosofickou fakultou UK, katedrou psychologie. Kurz je zaměřen na prevenci kriminality.
        V příštím roce se budeme snažit rozšířit náš přednáškový blok ze dvou hodin v jedné třídě na dvakrát dvě hodiny. Umožní to "těsnější " vztahy a tedy i větší možnost ovlivňování postojů mladých.


VEŘEJNÉ AKCE


        V prosinci naše sdružení, spolu s PREV-CENTREM, Krizovým centrem KOTEC, OHS, Školským a Městským úřadem zorganizovalo veřejnou výstavu 2. ročníku výtvarné a literární soutěže žáků základních a středních škol okresu CHEB . Témata byla: AIDS - kdo za to může? Drogy - cesta do pekla i ráje. Vernisáž proběhla 1. prosince 1999 ve vstupních prostorech Městského úřadu v Chebu, kdy bylo předáno 18 hodnotných cen čtrnácti výhercům.
        Na přelomu listopadu a prosince také proběhlo 10 besed žáků základních a středních škol s HIV pozitivní dívkou z Prahy. Zůčastnilo se jich asi 300 posluchačů.

KLUB MAMINEK


"Klubíčko", jak si jej maminky samy nazvaly, se stále schází v prostorách DDM Sova v Chebu. Díky narůstajícímu počtu maminek a jejich aktivnímu zapojení se nyní scházíme 3x týdně v průměrném počtu 12 maminek a 14 dětí.

Nabízíme ženám (případně i mužům) na mateřské dovolené prostor pro odreagování se od domácnosti, kontakt s jinými maminkami a možnost seberealizace v rámci činnosti klubu. Checeme podporovat maminky v tom, aby v prvních letech života sého dítěte mu věnovali maximální péči a neodcházely příliš brzy do zaměstnání. Děti zde mají možnost kontaktu s vrstevníky a pobytu v kolektivu za přítomnosti své maminky.

V první částri setkání děti společně s maminkami cvičí za doprovodu říkadel nebo písní a hrají různé hry. V další části si děti hrají s hračkami a maminky se u kávy sdílejí o své zkušenosti, radosti i starosti při jejich výchově. Pokud je teplé počasí, využíváme klouzačky, houpačky a pískoviště v areálu DDM.

Prostřednictvím jedné z maminek jsme navázali kontakt se Západočeským divadlem v Chebu. Na jaře pro nás přišli zahrát ukázky z představení O pejskovi a kočičce, v zimě pak pomohli při Mikulášské besídce. Kromě sladkostí přinesl Mikuláš dětem přenosnou klouzačku, kterou společně se stolem na kreslení a pastelkami uhradilo Město Cheb. Na přelomu května a června jsme uspořádali společný výlet do Kraslic na chatu DDM Sova. Pětidenní pobyt na čerstvém vzduchu, kromě sluníčka, zpříjemnul sponzorský dar minerálních vod od Marienbad Waters a.s. Dopravu nám pomohlo zajisti chebské Gymnázium zapůjčením mikrobusu. Podle možností se také zapojujem do akcí pořádaných DDM Sova. Svou činností si klub postupně získává pevné místo v kulturním životě našeho města. Také proto hledáme možnosti jeho dalšího rozvoje.

KLUB MLADÝCH GENESIS

Scházíme se pravidelně každý pátek od 16 do 19 hodin. Klub navštěvuje průměrně 15 dětí v rozmezí od 9 do 17 let. Klub integruje "bezproblémové" děti s dětmi, které mají různé problémy. Program schůzek je složen z následujících částí:
- sportovní aktivity (volejbal, fotbal, stolní tenis, kolečkové brusle)
- občerstvení
- "řádění a pokec" (uvolnění energie, odreagování)
- hygiena osobnosti (zaměřeno na budování sebedůvěry a vědomí vlastní hodnoty)

V tomto roce také proběhly dvě besedy na téma drogy (s bývalými narkomany) a mezilidské vztahy.

NADĚJE

Navštěvujeme staré a osamělé občany v jejich domácnostech nebo domovech důchodců. Poskytujeme jim praktickou, duševní, případně duchovní pomoc a péči. Náš tým se schází podle potřeby, abychom sdíleli osobní zkušenosti a řešili vzniklé problémy. Před vánocemi jsme je, již tradičně i s našimi dětmi, navštívili a předali jim malý dárek. K vánoční pohodě přispěly také básničky a písničky dětí. Svou činností přinášíme našim "babičkám" kousek NADĚJE o jejich vlastní důležitosti.


PODĚKOVÁNÍ DÁRCÚM A PARTNERSKÝM ORGANIZACÍM


- DDM Cheb Sova       - Školský úřad Cheb
- Městský úřad Cheb       - Okresní hygienická stanice
- Okresní úřad Cheb       - PREV-CENTRUM Cheb
- ZPČ Divadlo Cheb       - Společenství Jan 10
- Marienbad Waters a.s., M.Lázně       - Jan Mrázek, Cheb
- ČSAD Cheb       - 2. sbor BJB Cheb
- Gymnázium Cheb

STRUKTURA ORGANIZACE


Výbor sdružení: MUDr. Marta Sauerová, Mgr. Ludmila Novotná, Svatopluk Zouvala

Členové: Mgr. Michal Novotný, Mgr. Jana Klvačová, Renata Mrázková, Petra
Sebjánová, Jiří Klvač, Petr Sauer, Štěpán Křivánek


FINANČNÍ ZPRÁVA


Příjmy celkem: 28 651,30 Kč     Výdaje celkem: 23 426,30 Kč

Statutární zástupce sdružení: MUDr. Marta Sauerová
Sídlo organizace: Občanské sdružení MOSTY, Osvobození 58, 350 02 Cheb
Telefon: 0166/436041 Fax: 0166/424892
IČO: 64 84 07 78
Bankovní spojení: ČSOB a.s., 26.dubna 12, 350 11 Cheb
Číslo účtu: 8010-0804462403/0300