O NÁS GENESIS NADĚJE PREVENCE SPOLUPRÁCE STANOVY VÝROČNÍ ZPRÁVA JSME Z CHEBU OZVĚTE SE ÚVODNÍ STRANAČLÁNEK I

Úvodní ustanovení

1. Název občanského sdružení: Občanské sdružení Mosty
zkráceně: "Mosty"
(dále jen "sdružení")
2. Sídlo sdružení: MUDr. Marta Sauerová, Osvobození 58, 350 02 Cheb


ČLÁNEK II

Právní postavení sdružení

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu
2. Sdružení je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra


ČLÁNEK III

Cíle činnosti sdružení

1. Cílem sdružení je:
a) systematicky působit na děti a mládež v rámci primární a sekundární prevence sociálně
patologických jevů a podílet se na jejich řešení (formou primární prevence a vzdělávání,
výchovné a poradenské, příp. pastorační péče, poskytováním služeb sociální intervence
dětem a mládeži v nepříznivých sociálních nebo aktuálních krizových situacích)
b) poskytovat podporu ženám v těhotenství a na mateřské dovolené
c) poskytovat pomoc starým osamělým a handicapovaným lidem
2. Za těmito účely sdružení zajistí:
a) přednáškovou činnost na školách (např. na témata Sex-AIDS-Vztahy, Drogová závislost,
Plánování rodičovství aj.), organizování neformálních besed pro děti staršího školního
věku a mladistvé (na školách i mimo školní areál), organizování kulturních pořadů
tematicky zaměřených na negativní společenské chování a jevy
b) činnost klubů pro děti mladšího a staršího školního věku (např. Klub mladých Genesis
v prostorách okresního Domu dětí a mládeže v Chebu)
c) provozování kontaktního a poradenského centra pro děti a mládež
d) činnost podpůrné skupiny pro matky s dětmi (klubu pro matky s dětmi)
e) vyhledávání starých osamělých a handicapovaných lidí a následná péče o ně na základě
jejich individuálních potřeb
3. Sdružení ve své činnosti vychází z křesťanských etických principů

ČLÁNEK IV

Členství

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby, které se ztotožňují
se stanovami a cíli sdružení
2. O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor sdružení
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena
4. Dokladem členství je potvrzení o členství, vydané výborem sdružení
5. Zánik členství:
a) vystoupením člena písemným oznámením
b) úmrtím člena
c) u právnické osoby jejím zrušením
d) zrušením členství na základě rozhodnutí shromáždění členů
e) zánikem sdružení


ČLÁNEK V

Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti sdružení
b) volit do orgánů sdružení
c) být volen od 18 let do orgánů sdružení
d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
c) podílet se v rámci své profesní, dovednostní a osobnostní vybavenosti na jednotlivých
projektech sdružení
d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení


ČLÁNEK VI

Orgány sdružení

1. Orgány sdružení jsou:
a) shromáždění členů
b) výbor sdružení
c) kontrolní komise
d) sekretariát sdružení


ČLÁNEK VII

Shromáždění členů

1. Shromáždění členů je nejvyšším orgánem sdružení
2. Shromáždění členů tvoří všichni členové sdružení
3. Shromáždění členů svolává výbor sdružení podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
Výbor sdružení svolá shromáždění členů vždy, když o to požádá nejméně polovina členů
4. Shromáždění členů zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení
a roční uzávěrku hospodaření
c) volí na dobu 1 roku členy výboru sdružení a kontrolní komise
d) rozhoduje o zrušení členství
e) rozhoduje o zrušení sdružení
5. Shromáždění členů je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
Hlasovací právo členů sdružení je rovné. O změně stanov sdružení a o zrušení sdružení
rozhoduje shromáždění členů nadpoloviční většinou všech členů, v ostatních věcech
rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů


ČLÁNEK VIII

Výbor sdružení

1. Výbor sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá shromáždění
členů
2. Výbor sdružení má nejméně 3 členy a je volen shromážděním členů
3. Výbor sdružení řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními shromáždění členů
4. Výbor sdružení svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda minimálně 4krát
ročně
5. Výbor sdružení zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru
b) koordinuje činnost sdružení
c) svolává shromáždění členů
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí shromáždění členů (úkoly sdružení pro příslušné
období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení, zprávu o hospodaření sdružení
včetně finanční uzávěrky aj.)
e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení
6. Předseda a místopředseda výboru sdružení zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem
7. K zajištění činnosti sdružení může výbor sdružení zřídit sekretariát sdružení
8. Výbor sdružení je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů
9. Jestliže se přes opakované dvojí svolání v průběhu 3 měsíců nesejde usnášeníschopné
shromáždění členů, přebírá jeho pravomoci výbor sdružení


ČLÁNEK IX

Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá
shromáždění členů
2. Kontrolní komise má nejméně dva členy a je volena shromážděním členů
3. Kontrolní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výbor sdružení
na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně
1 ročně
4. Pro zasedání shromáždění členů vypracovává kontrolní komise zprávu o výsledcích revizí
a kontrolní činnosti


ČLÁNEK X

Ustanovení o organizačních jednotkách

1. V rámci sdružení mohou být zřízeny organizační jednotky s právní subjektivitou


ČLÁNEK XI

Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob
b) výnosy majetku
c) příjmy z činností při naplňování cílů sdružení
d) příjmy z nadací
3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor sdružení, který každoročně předkládá shromáždění
členů zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky
4. Hospodaření sdružení se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného shromážděním
členů


ČLÁNEK XII

Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí
shromáždění členů
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně shromáždění členů
o způsobu majetkového vypořádání


ČLÁNEK XIII

Závěrečná ustanovení

1. Na základě rozhodnutí shromáždění členů mohou být jmenováni čestní členové sdružení
z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí s cíli sdružení
a podporují je. Při jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena sdružení
2. Sdružení může na základě rozhodnutí shromáždění členů vydat organizační a jednací řád
sdružení
3. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi
4. Toto sdružení vzniká registrací Ministerstvem vnitra
V Chebu dne 25. listopadu 1997