O NÁS GENESIS NADĚJE PREVENCE SPOLUPRÁCE STANOVY VÝROČNÍ ZPRÁVA JSME Z CHEBU OZVĚTE SE ÚVODNÍ STRANA
Výroční zpráva za rok 1999

Výroční zpráva za rok 2000

Výroční zpráva za rok 2003
"Jsem pořád s tebou - přítel do nepohody,
když ostatní sotva k nalezení jsou
jako most přes rozbouřené řeky
rozklenu se nad tebou."

                (Paul Simon)

2000
VZNIK SDRUŽENÍ

Občanské sdružení MOSTY vzniklo v Chebu na podzim roku 1997 jako nevládní nezisková organizace. Registrace stanov sdružení byla provedene Ministerstvem vnitra dne 8. 12. 1997. Činnost sdružení je zaměřena na prevenci a řešení některých sociálních problému v chebském regionu. Ve své činnosti vychází z křesťnaských etických principů.

POSLÁNÍ A CÍLE SDRUŽENÍ

Cílem sdružení je provozovat veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb zaměřenou na ochranu dětí a mládeže před negativními společenskými jevy a na jejich řešení, dále na podporu matek s dětmi a na pomoc starým a osamělým lidem. Dlouhodobým cílem sdružení je vytvoření kontaktního a poradenského centra pro děti a mládež v krizových životních situacích. Jeho činnost bude navazovat na primární prevenci, která v současné době probíhá na školách, a bude dětem a mládeži poskytovat informační, poradenské
a terapeutické služby.

OBLASTI PŮSOBENÍ

- přednášková a vzdělávací činnost zaměřená na primární prevenci negativních společenských jevů u dětí a mládeže (Sex, AIDS, vztahy, drogy ..)

- Klub mladých GENESIS pro děti staršího školního věku

- vytváření zázemí ženám na mateřské dovolené prostřednictvím Klubu maminek

- pomoc osamělým a handicapovaným starým lidem


JEDNOTLIVÉ PROJEKTY SDRUŽENÍ

Primární prevence rizikového chování


        Při programech prevence přenosu HIV/AIDS, který probíhal na základních školách v okrese Cheb, se podařilo oslovit asi 400 studentů osmých a devátých tříd. Programy probíhaly podle osvědčeného schématu - informace, hry a cvičení psycho-sociálních dovedností.
        Podařilo se vytvořit internetovou prezentaci našeho sdružení, která má za úkol poskytovat aktuální informace o nás a o našich projektech a mnoho dalšího. Naše stránky jsou na adrese http://mostycheb.hyperlink.cz.
        Proběhl také dotazníkový průzkum postojů, které mají rodiče dětí ze základních škol k problematice drog. Výsledky jsou přístupné na naší internetové prezentaci, nebo v sídle sdružení.
        Dokončili jsme přípravu projektu, který si klade za úkol podpořit spolupráci rodičů a školy a tak více začlenit rodinu do primární prevence. Podrobnosti jsou také na internetu. Projekt začne ve školním roce 2001/2002 na 5. základní škole v Chebu.
        Lepší přístup k informacím podporuje náš poslední projekt roku 2000 - multimediální informační CD-ROM, především s tématikou sociálně patologických jevů. Je určen pro školy a školská zařízení a díky finanční podpoře Města Chebu a Okresní hygienické stanice v Chebu bude poskytnut bezplatně. Bližší informace na našich www stránkách.
        V roce 2000 jsme obdrželi dotaci Městského úřadu v Chebu na zakoupení počítačového vybavení, které nám naši činnost velice usnadňuje a díky připojení k internetu nám také umožňuje přístup k informacím a potřebným kontaktům.

VEŘEJNÉ AKCE


        V prosinci naše sdružení, spolu s PREV-CENTREM, Školským a Městským úřadem v Chebu a také Státní galerií výtvarného umění a Českým červeným křížem, zorganizovalo veřejnou výstavu 3. ročníku výtvarné soutěže žáků základních škol okresu CHEB. V tomto ročníku byla vyhlášena témata "Jaká je pravá láska" a "Bylo, nebylo ... pohádka o drogách, o lásce, o nudě a o image." Do 3. ročníku bylo přihlášeno 123 prací ze 7. základních škol z Chebu a Aše. Celkem bylo při veřejné vernisáži 1. prosince 2000 oceněno 19 dětí a rozdáno 22 cen. Jména výherců jsou přístupná na našich www stránkách. V roce 2001 již soutěž vyhlašovat nebudeme, pokusíme se ke Světovému dni AIDS zorganizovat jinou akci.KLUB MAMINEK

"Klubíčko", jak si jej maminky samy nazvaly, se během roku 2000 scházelo v prostorách DDM Sova v Chebu, a to 3x týdně s průměrnou účastí 12 maminek a 14 dětí. Na základě iniciativy některých maminek došlo na jaře roku 2000 ke vzniku samostatného občanského sdružení Klubíčko, které po vzájemné dohodě převzalo k 1.10.2000 vedení klubu od o.s. Mosty. Od tohoto kroku si slibujeme zjednodušení administrativy spojené se získáváním sponzorů a případných prostor pro chod řádného Mateřského centra.

Prostřednictvím našeho klubu jsme i v roce 2000 nabízeli ženám (případně i mužům) na mateřské dovolené prostor pro odreagování od domácnosti, kontakt s jinými maminkami a možnost seberealizace v rámci činnosti klubu. Chceme podporovat maminky v tom, aby v prvních letech života věnovaly dětem maximální péči a neodcházely příliš brzy do zaměstnání. Děti zde mají možnost kontaktu s vrstevníky a pobytu v kolektivu za přítomnosti své maminky.

V první části setkání děti společně s maminkami cvičí za doprovodu říkadel nebo písní a hrají různé hry. V další části si děti hrají s hračkami a maminky se u kávy sdílejí o své zkušenosti, radosti i starosti při jejich výchově. Pokud je teplé počasí využíváme klouzačky, houpačky a pískoviště v areálu DDM.
Mimo tato pravidelná setkávání jsme v minulém roce uspořádali oslavu dne matek, na kterou jsme pozvali zástupce Města Cheb. Naše pozvání přijal i pan starosta, se kterým jsme prohovořili možnosti dalšího rozvoje klubu. Dále jsme uspořádali dva společné výlety do Kraslic na chatu DDM Sova, zimní a letní. Na zimní pobyt nám dopravu zdarma zajistila CK NES.
V roce 2000 jsme i nadále spolupracovali se Západočeským divadlem v Chebu. Několikrát nám přišli zahrát ukázky z dětských představení, v zimě pak pomohli při Mikulášské besídce. Kromě sladkostí přinesl Mikuláš dětem i nafukovací hrad pro dětské skotačení a balóny, věnované na rozloučenou od o.s. Mosty.
Novému vedení klubu přejeme mnoho dobrých nápadů, ochotných spolupracovníků a dárců. Věříme, že práce započatá v této oblasti o.s. Mosty bude úspěšně pokračovat.

KLUB MLADÝCH GENESIS

Scházíme se pravidelně každý pátek od 15:30 do 19 hodin. Klub navštěvuje průměrně 15 dětí v rozmezí od 10 do 18 let. Klub integruje "bezproblémové" děti s dětmi, které mají různé problémy. Program schůzek je složen z následujících částí: sportovní aktivity (volejbal, fotbal, stolní tenis, kolečkové brusle), občerstvení, "řádění a pokec" (uvolnění energie, odreagování), hygiena osobnosti (zaměřeno na budování sebedůvěry a vědomí vlastní hodnoty. V tomto roce také proběhly dvě besedy na téma drogy (s bývalými narkomany) a mezilidské vztahy.

NADĚJE

Navštěvujeme staré a osamělé občany v jejich domácnostech nebo domovech důchodců. Poskytujeme jim praktickou, duševní, případně duchovní pomoc a péči. Náš tým se schází podle potřeby, abychom sdíleli osobní zkušenosti a řešili vzniklé problémy. Před vánocemi jsme je, již tradičně i s našimi dětmi, navštívili a předali jim malý dárek.
K vánoční pohodě přispěly také básničky a písničky dětí. Svou činností přinášíme našim "babičkám" kousek NADĚJE o jejich vlastní důležitosti.


PODĚKOVÁNÍ DÁRCÚM A PARTNERSKÝM ORGANIZACÍM


- DDM Cheb Sova   - Školský úřad Cheb
- Městský úřad Cheb   - Okresní hygienická stanice
- Okresní úřad Cheb   - PREV-CENTRUM Cheb
- ZPČ Divadlo Cheb   - Vladimír Krákora
- Účetní fa. Písek Vlastibor, Cheb   - Jan Mrázek, Cheb
- ČSAD Cheb   - David Mrázek
- 2. Sbor BJB Cheb


STRUKTURA ORGANIZACE


Výbor sdružení: MUDr. Marta Sauerová, Mgr. Ludmila Novotná, Svatopluk Zouvala

Členové:Mgr. Michal Novotný, Mgr. Jana Klvačová, Renata Mrázková, Petra
Sebjánová, Jiří Klvač, Petr Sauer, Štěpán Křivánek


FINANČNÍ ZPRÁVA


  Příjmy celkem:44 662,35 Kč  Výdaje celkem:52 168,60 Kč

Statutární zástupce sdružení: MUDr. Marta Sauerová
Sídlo organizace: Občanské sdružení MOSTY, Osvobození 58, 350 02 Cheb
Telefon: 0166/436041 Fax: 0166/424892  http://mostycheb.hyperlink.cz
IČO: 64 84 07 78
Bankovní spojení: ČSOB a.s., 26.dubna 12, 350 11 Cheb
Číslo účtu: 0072567583/0300